ᐃᓕᑕᖅᓯᓂᖅ ᐃᓄᒃ−ᖃᓄᖅᑑᕈᓐᓇᕐᓂᖏᑎᒍᑦ

ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓅᓯᖏᑎᒍᑦ ᓇᓕᒧᑦᑎᓐᓂᖃᖅᑐᒍ, ᐃᓕᑕᖅᓯᓂᖅ ᖃᐅᔨᓴᐃᓐᓇᐅᔭᖅᑐᑦ, ᐋᖅᑭᓱᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᑦ ᓴᓇᓯᒪᓲᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖃᐃᓐᓇᐅᔭᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦᑎᓐᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᖃᖅᑎᓪᓗᑕ. ᐊᓂᒍᖅᐸᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒍ, ᐃᓱᒪᒋᔭᕗᑦ ᓴᖅᑭᖅᐸᓪᓕᐊᓯᒪᑦᑎᐊᓕᖅᑐᑦ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᑕᐃᓲᕆᓕᖅᑕᕗᑦ ᐃᓕᑕᖅᓯᓂᖅ ᐃᓄᒃ−ᖃᓄᖅᑑᕈᓐᓇᕐᓂᖏᑎᒍᑦ. ᑕᐃᒪᐃᑦᑑᓂᖓᒍᑦ, ᐃᓄᒃ−ᖃᓄᖅᑑᕈᓐᓇᕐᓂᖏᑎᒍᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔪᖅ ᐊᑐᖅᐸᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓗᑕ ᐱᓕᕆᐊᖅ ᐋᖅᑭᓱᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᓂ ᐱᐅᓯᑎᒋᐊᖅᑕᐅᖏᓐᓇᐅᔭᖅᑐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑕᐅᖏᓐᓇᐅᔭᖅᑐᓂ. ᐃᓗᓕᓪᓗᐊᖓ ᐃᓄᒃ−ᖃᓄᖅᑑᕈᓐᓇᕐᓂᖏᑎᒍᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᑕᐅᓯᒪᕗᑦ ᐊᓪᓕᕐᒥ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐊᑐᖅᑎᓪᓗᑎᒍᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᓗᓕᖏᑦ ᓴᖅᑭᔮᕐᓂᖃᓲᖅ ᑕᒪᐃᓐᓂ ᑭᓱᓕᒫᑦᑎᐊᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᖅᑳᖅᓯᒪᓪᓗᑎᑦ.

ᑕᐃᒪᐃᒍᒪᓕᖅᓯᒪᓪᓗᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑎᒍᑦ (ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖅᑯᓯᑐᖃᖅᑎᒍᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᖏᑦ), ᐃᓄᒃ−ᖃᓄᖅᑑᕈᓐᓇᕐᓂᖏᑎᒍᑦ ᐊᓂᕐᓂᑖᖅᑎᑦᑎᓲᖅ ᑕᒪᐃᓐᓂ ᐃᓕᑕᖅᓯᓂᑉ ᐱᓕᕆᐊᖏᖕᓂᒃ.

ᐃᑉᐱᒍᓱᑦᑎᐊᕐᓂᖅ ᐅᐊᑦᑎᐊᕈ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᓚᐅᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᐃᓴᒃᓯᒪᓯᓐᓈᖅᑐᑕ

ᐃᓕᑕᖅᓯᓂᕐᒥ ᐱᓕᕆᐊᖏᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕈᑎᒋᔭᐅᓪᓗᑎᑦ ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᕗᑦ, ᐃᓕᓴᖅᓯᓯᒪᓪᓗᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᑉᐹᓪᓕᖅᓯᒪᓪᓗᑕ ᓯᓚᑐᓂᖏᖕᓂᒃ ᐃᓐᓇᒻᒪᕇᑦ ᖃᐅᔨᓇᓱᒃᓯᓐᓈᖅᑐᑕ ᐃᑲᔪᖅᑐᕐᓗᒋᑦ ᒪᒃᑯᓐᓂᖅᓴᐃᑦ ᐃᓴᒃᓯᒪᓂᐊᕐᒪᑕ ᐃᓕᖅᑯᓯᑦᑎᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᐅᓯᑦᑎᓐᓂᒃ. ᐊᔭᐅᕆᔾᔪᑕᐅᓪᓗᓂ ᐃᓕᓴᖅᓯᓂᑉ ᐱᓕᕆᐊᖏᖕᓂᒃ ᓄᖅᑲᖅᑎᑕᐅᓇᓱᐊᕐᓂᖓ ᑭᖑᕚᕇᑦᑐᓄᑦ ᐊᒃᑐᐃᓂᕐᓗᒃᓯᒪᔪᑦ ᐊᑦᑐᐃᓂᖃᑲᒻᒪᐃᓐᓇᖅᑐᖅ ᓱᓕ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒥᖕᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᖕᓂᓪᓗ ᐊᑐᖅᑎᑦᑎᓇᓱᐊᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᕗᒧᐊᖔᓕᕐᓗᑕ ᑕᓱᐃᓗᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᑭᑎᒋᐊᕐᔫᒥᓗᒋᑦ ᐱᖅᑯᓯᑐᖃᕗᑦ.

ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᖕᓂᒃ ᐊᑐᖃᑦᑕᖅᑕᖏᑦ ᑲᓱᖅᓯᒪᓂᖃᓪᓚᕆᑦᑐᑦ ᓄᓇᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕐᕌᒍ ᐊᓂᒍᖅᐸᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒍ ᓯᓚ ᐊᓯᔾᔨᖃᑦᑕᕐᓂᖓ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᑯᑐᖃᐅᓪᓗᓂ ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓄᖕᓄᑦ. ᑕᑯᒃᓴᐅᕗᖅ ᑕᒪᓐᓇ ᖃᓄᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᖓ ᐸᕐᓇᒍᑎᖃᓲᖑᓂᑦᑕ ᐱᓕᕆᐊᑦᑎᓐᓂ.

ᓯᕗᒧᐊᒃᑎᑦᑎᓂᖅ ᐅᑉᐱᕆᒻᒪᕆᑦᑕᑎᓐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒍ, ᒪᑭᑕᔪᑯᓘᑦᑎᐊᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓱᖏᐅᑎᓯᒪᓗᓂ

ᐅᑉᐱᕈᓱᒃᑲᑦᑕ ᓴᙱᓂᖏᖕᓂᒃ, ᐊᑑᑎᖃᕈᓐᓇᕐᓂᖏᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᖅᑑᕈᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓂᖏᖕᓂᒃ ᐃᓄᖁᑎᑦᑕ. ᐃᓕᑕᖅᓯᓂᖅ ᐱᓕᕆᐊᖏᑦ ᑐᑦᑕᕐᕕᖃᓪᓚᕆᑦᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᓂᕆᐅᓐᓂᖅᑖᖅᑎᑦᑎᓇᓱᐊᖅᑐᑎᑦ ᖃᓄᓕᒫᑦᑎᐊᒃᑯᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᓂᖏᖕᓂᒃ. ᐃᓄᐃᑦ ᒪᑭᓴᕋᐃᑦᑑᒻᒪᑕ ᐃᓕᖅᑯᓯᕆᒻᒪᔾᔪᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕕᖃᖅᑎᑦᑎᓲᖑᕗᒍᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓂᑦ ᐊᑐᖃᑦᑕᕐᓗᑎᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᑕᒪᔅᓱᒥᖓ. ᑲᓱᖅᑎᑦᑐᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ, ᓄᓇᓕᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇ ᐋᖅᑮᑎᑦᑎᑦᑎᐊᕐᓂᖃᕐᒪᑦ ᒪᒥᓴᓕᕐᓗᑎᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔾᔨᐊᓪᓚᓪᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᓇᓗᖅᑯᑎᙱᑦᑎᐊᖅᑐᑯᓘᓕᕐᓗᑎᑦ ᓯᕗᒧᐊᑉᐸᓪᓕᐊᖁᓪᓗᒋᑦ.

ᐊᑦᑕᕐᓇᙱᑦᑐᒥᒃ ᒪᒥᓴᕐᓇᖅᑐᒥᓪᓗ ᐃᓂᑖᖅᑎᑦᑎᓪᓗᑕ

ᐱᓕᕆᐊᑦᑎᒍᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᓂᒃ, ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᒪᑎᑦᑎᓇᓱᐊᓲᖑᕗᒍᑦ ᐃᓂᒃᓴᕆᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᐊᑦᑕᕐᓇᙱᓪᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ. ᑕᒪᐃᓐᓂ ᐊᑐᓂ ᐃᓄᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᖃᑦᑕᕐᓂᖏᑦ ᐊᔾᔨᐅᙱᒻᒪᑕ. ᐊᖏᖅᓯᒪᕗᒍᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᓱᑯᑦᑎᐊᓃᓕᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᖅᑐᖅᐸᑦᑐᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᒪᒋᑦᑎᐊᖅᐸᑦᑐᒋᑦ ᐃᑉᐱᒋᑦᑎᐊᖅᑐᑕ. ᐃᓕᓴᖅᓯᕗᒍᑦ ᑲᑐᔾᔭᑎᓐᓂᒃ ᐊᑐᖃᑦᑕᕐᓂᑯᒥᓂᑦᑎᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᓐᓂᕈᑎᒋᓗᐊᕐᓂᑯᒥᓂᑦᑎᓐᓂᒃ ᖁᐊᖅᓵᕐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᕐᓂᖅᓴᐅᒋᐊᖔᖅᑐᑕᓗ ᖁᕕᐊᓇᕐᓂᖓᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᙵᓗᑕ. ᓇᒥᑐᐃᓐᓇᖅ ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᐃᓪᓗ ᖃᐅᔨᔭᐅᕋᑖᖅᐸᓪᓕᐊᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᓲᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᕗᓪᓗ ᐃᓂᒃᓴᖃᕈᑎᒋᔭᐅᓲᑦ ᐱᕕᖃᕈᑎᒋᔭᐅᕗᕐᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓂᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓗᑎᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐱᕚᓪᓕᕐᓂᕋᕐᓗᑎᑦ. ᓴᐃᒪᑎᑦᑎᓂᖃᕐᓗᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓕᒧᒌᓕᖅᑎᑦᑎᓂᖃᖃᑦᑕᖅᑐᑕ ᐱᓪᓚᕆᐅᒻᒪᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓅᓯᖃᑦᑎᐊᖃᑦᑕᕐᓂᖏᖕᓂᒃ − ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓗᑕ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓅᓂᖅ ᐃᓄᒃᑑᕐᓗᑕ

ᐅᑉᐱᕈᓱᑉᐳᒍᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓐᓂᒃ ᐃᓅᓗᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑦᑕᕐᓗᑕ ᐃᓄᒃᑑᖅᑐᒥᒃ. ᑐᙵᕕᒋᔭᐅᒻᒪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑎᒍᒥᐊᖅᑐᑦ ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᐊᕐᓂᒃ, ᖃᐅᔨᒪᓂᐅᔪᓂᑦ, ᐃᓚᒌᑦ ᐊᑐᖃᑦᑕᕐᓂᑯᒥᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓱᖅᓯᒪᓂᖏᑦ ᐃᓄᖁᑎᕗᑦ ᐃᓕᑉᐹᓪᓕᖅᓯᒪᓕᖅᑕᖏᑦ ᑕᐃᒪᙵᑐᖄᓗᓂᑦ. ᐅᖃᐅᓯᖅ ᐱᒻᒪᕆᐊᓘᕗᖅ ᖃᐅᔨᒪᓂᕆᓲᑦᑎᓐᓄᑦ. ᐃᓕᑕᖅᓯᓂᕐᒥᒃ ᓕᐃᓐᓂᐊᒐᒃᓴᓂᑦ, ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐊᑐᖅᑕᐃᓐᓇᕋᓱᐊᓲᖑᕗᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᓕᒫᖓᓂᒃ.

ᐅᖃᓕᒫᕐᓂᕐᒥᒃ, ᐅᖃᐅᓯᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᓂᒃ ᐊᔪᕈᓐᓃᕐᓂᖅ

ᐅᖃᓕᒫᕐᓂᖅ, ᐅᖃᐅᓯᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᓂᑦ ᐊᔪᕈᑎᖃᕈᓐᓃᕐᓂᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᓲᖑᕗᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓲᖑᓪᓗᑎᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᑎᒍᑦ ᐃᓕᑕᖅᓯᓂᑉ ᐱᓕᕆᐊᖏᖕᓂᒃ. ‘ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐅᖃᓕᒫᕐᓂᖅ, ᐅᖃᐅᓯᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᓂᑦ ᐊᔪᕈᑎᖃᕈᓐᓃᕐᓂᖅ ᐃᓕᔭᐅᓯᒪᔪᑦ LLES’ ᑐᑭᖃᖅᑐᖅ ᐱᔮᕆᓪᓗᑎᑦ ᐊᑐᖅᑎᑕᐅᖃᑦᑕᕆᐊᕐᓂᖏᑦ ᐅᖃᓕᒫᕐᓂᖅ, ᐅᖃᐅᓯᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᓂᑦ ᐊᔪᕈᑎᖃᕈᓐᓃᕐᓂᖅ ᐱᕙᓪᓕᐊᒍᑎᒋᔭᐅᓂᖏᑦ ᐱᓕᕆᐊᕐᒥᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒋᔭᐅᓲᓄᑦ ᐊᔾᔨᖃᕐᓗᑎᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓅᓯᕐᒥᒃ.

ᑕᐃᒪᓐᓇᐅᕗᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖃᕈᑎᒋᓲᑦᑎᓐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᖃᕐᓗᓂ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒥᒃ− ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔾᔪᑎᒥᒃ ᐃᓗᓕᖃᕐᓗᑎᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᓂᕆᓲᕗᑦ, ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᑦ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᑐᒻᒪᕆᐅᓗᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓗᖅᑯᑎᙱᑦᑎᐊᓕᕐᓗᑎᑦ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᑕᖏᑦ ᐃᓕᔅᓯᒪᔭᖏᑦ ᐊᑐᖃᑦᑕᓕᕐᓗᓂᒋᑦ ᐱᓕᕆᐊᕐᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᒥ ᐅᖓᑖᓂᓗ.

ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᑕᒪᐃᓐᓂ ᓄᓇᓕᐅᔪᖅ

ᐃᓕᑕᖅᓯᓂᖅ ᐃᓴᒃᓯᒪᕗᖅ ᓄᓇᓕᐅᔪᒥ ᑕᐅᑐᙳᐊᒐᖃᓕᕋᐃᒻᒪᑦ ᓄᑖᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᒥᒃ. ᓇᓪᓕᐅᓂᖅᓯᐅᓗᓂ ᓄᑖᕐᓂᑦ ᐱᕚᓪᓕᖅᓯᒪᓕᖅᑕᖏᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓗᓂ ᑲᑐᔾᔭᐅᑲᐅᑎᒋᔪᓐᓇᕐᒪᑕ ᖃᑕᙳᑎᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ ᑕᒪᐃᓐᓄ ᓄᓇᓕᐅᔪᒧᑦ. ᐊᖑᓇᓱᓐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥᒃ ᐊᖑᓯᔪᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᓂᖅᓯᐅᖅᑎᑦᑎᒍᑎᖃᕈᓐᓇᕐᒪᑦ ᓄᓇᓕᒻᒥᐅᑕᐅᔪᓂᑦ.
ᒥᖅᓱᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᓕᖅᑎᑦᑎᒍᓐᓇᖅᑐᖅ ᓴᓇᔭᒥᓂᐅᔪᓂᑦ ᐊᓐᓄᕌᓂᒃ ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᔪᖃᕐᓗᓂ ᒪᑐᐃᖓᓗᓂ ᓄᓇᓕᒻᒥᐅᓄᑦ. ᑕᐃᒪᐃᑦᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᒍᓐᓇᖅᑐᖅ ᓄᓇᓕᐅᔪᒥ. ᐊᔾᔨᐸᓗᐊᓗ, ᐊᑐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᒃᓴᐅᔪᑦ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖃᖅᑎᑦᑎᔪᖅ ᓴᙱᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᕋᒃᓴᐅᔭᕇᖅᑐᓂᑦ ᓄᓇᓕᒻᒥ, ᑕᐃᒪᐃᑦᑎᓪᓗᒋᑦ ᓴᙵᑎᑦᑎᓂᖅᓴᐅᓲᑦ ᓄᓇᓕᒻᒥᐅᑕᐅᖃᑎᒌᓐᓂᐅᔪᒥ.