ᐃᓕᑕᖅᓯᓂᖅ & ᐊᑐᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑦ

ᐃᓕᑕᖅᓯᓂᖅ ᓯᕕᑐᔪᒥᒃ ᑕᐅᑐᖕᓂᖃᖅᐳᖅ ᐊᑐᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑦ ᑭᓲᓂᖏᓐᓂᒃ, ᖃᓄᕐᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᒫᖔᑕ. ᐅᕙᑦᑎᓐᓄᑦ, ᐅᖃᒫᕈᓐᓇᕐᓂᖅ ᑎᑎᕋᕈᓐᓇᕐᓂᕐᓗ ᐅᖃᓕᒫᕐᓂᑐᐃᓐᓇᐅᙱᑦᑐᖅ, ᑎᑎᕋᕐᓂᑐᐃᓐᓇᐅᙱᖦᖢᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐸᐃᑉᐹᓕᕆᑐᐃᓐᓇᐅᙱᑦᑐᖅ−ᐱᔾᔪᑎᓕᒃ “ᑕᑯᓪᓗᓂ ᑕᑯᔭᒥᓂᓪᓗ ᖃᐅᔨᒪᓪᓗᓂ.” ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑐᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᑕᖃᕆᐊᓖᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᕆᔭᑦ ᐊᑐᕐᓂᖃᑦᑎᐊᖅᐳᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᑉᐸᓪᓕᐊᔾᔪᓯᕆᕙᒃᑕᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓂᖏᑎᒍᑦ ᐅᔾᔨᖅᓱᕐᓂᖅ, ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᐊᕐᓂᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᑕᐅᖅᕙᓪᓕᐊᓂᐅᔪᓄᑦ.

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᐊᔾᔨᒋᔭᐅᓇᓂ ᐃᓕᖅᑯᓕᕆᓂᖅ, ᐊᑐᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᕐᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ:

 • ᐃᓐᓇᒻᒪᕆᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓐᓂᒃ ᐊᑐᖅᑐᖅ ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ.
 • ᐊᑖᑕᑦᑎᐊᕆᔭᐅᔪᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔪᖅ ᐃᕐᖑᑕᕐᒥᓂᒃ ᐊᓯᐅᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒥᒃ ᐅᔾᔨᖅᓱᕐᓂᒃᑯᑦ ᓄᓇᒥᒃ ᓯᓚᒥᒡᓗ.
 • ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᑕᖅ ᑎᑎᕋᖅᑐᖅ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᔫᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ.
 • ᐃᓐᓇᖅ ᐊᓐᓄᕌᕐᒥᒃ ᓈᒻᒪᒃᓯᒋᐊᖅᑎᑦᑎᔪᖅ ᐊᖏᑎᒋᓂᖓᒍᑦ.
 • ᒪᒃᑯᒃᑐᖅ ᐊᑐᖅᑐᖅ ᑕᒻᒪᕇᒃᑯᑎᒥᒃ.
 • ᒪᒃᑯᒃᑐᖅ ᐊᖑᓇᓱᒃᑎ ᐆᑦᑐᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓇᓪᓗᓂ ᓴᒃᑯᒥᒃ.

ᐃᓕᑕᖅᓯᓂᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓯᒪᔪᖅ ᐅᑯᓂᖓ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᐅᔪᓂᒃ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᓅᓯᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ:

 • ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ / ᖃᐅᔨᒪ/ᑐᖃᕆᔭᑦ
 • ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᖅ / ᑐᕌᕆᔭᐅᔪᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓃᑦ ᐱᓇᓱᐃᓐᓇᕐᓂᒃᑯᑦ
 • ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᑖᖅᐹᓪᓕᖅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ / ᓇᓗᖅᑯᑎᙱᑦᑐᖅ ᐊᔪᙱᑕᒥᓃᙶᖅᑐᓂ
 • ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓐᓂᖅ / ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᒌᖕᓂᖅ
 • ᐅᖃᖃᑎᒌᒍᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓂᖅ / ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᓂᖅ ᓈᓚᒍᓐᓇᕐᓂᕐᓗ
 • ᐃᓅᖃᑎᒌᑦᓯᐊᕐᓂᖅ / ᑲᑎᙶᖃᑎᒌᒃᑐᐃᓐᓇᐅᓂᖅ
 • ᐃᓄᙳᐃᓂᖅ / ᐊᔪᙱᑦᑑᓕᕐᓂᖅ, ᒪᒥᓴᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓅᓯᕐᒥ ᐱᔪᓐᓇᕐᓃᑦ
 • ᐃᓕᑉᐸᓪᓕᐊᖏᓐᓇᕐᓂᖅ / ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓂᖅ ᐃᓅᓯᓕᒃᑖᕐᒥ ᐃᓕᑉᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒥᒃ