Loading Events

ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑐᖃᑦᑕᕐᓂᑯᒥᓂᖏᖕᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ

ᖃᐅᔨᒪᒋᐊᒻᒪᕆᓕᕆᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖁᔭᒋᔭᖃᕐᓗᑎᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑐᖃᑦᑕᕐᓂᑯᒥᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓗᑎᑦ ᖃᓄᖅ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᕋᔭᕐᒪᖔᖅᐱᑦ ᒪᑭᒃᑲᓐᓂᕐᓂᖓᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᑦ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᑐᙵᕕᖃᕋᔭᖅᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᔭᖅᑐᑎᑦ ᖃᓄᖅ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᑐᙵᕕᐅᔪᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᒍᓐᓇᕐᒪᖔᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓅᓯᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖏᖕᓄᑦ

15-20 ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ
Oᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ 16+

ᖃᐅᔨᒃᑲᕐᓗᒍ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ: Qikiqtani.programs@ilitaqsiniq.ca

ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓛᑐᐃᓐᓇᖅᑐᖅ
ᐃᖃᓗᐃᑦ
ᕿᑭᖅᑖᓗᒃ
ᐃᓐᓇᐃᑦ, ᐊᖑᑏᑦ, ᐊᕐᓇᐃᑦ