ᐱᓕᕆᐊᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᒃᓴᑦ ᐅᓪᓗᖅᓯᐅᑎᖏᑦ

ᐅᑯᐊ ᐅᓪᓗᖅᓯᐅᑏᑦ ᐱᔭᕆᐊᑭᓪᓕᑎᑦᑎᔪᑦ ᐃᓕᖕᓄᑦ ᐅᔨᓴᕐᓗᑎᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᒃᓴᐅᔪᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᒪᑎᑕᑦ ᐃᓕᑕᖅᓯᓂᒃᑯᓐᓂ. ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᕿᒥᕐᕈᐊᕈᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᒃᓴᑎᒍᑦ (ᐆᑦᑑᑎᒋᒍᓗ ᓄᓇᑐᐃᓐᓇᕐᒧᑦ ᐊᐅᓪᓚᕐᓂᖅ), ᐊᕐᕌᒍ ᐊᓂᒍᖅᐸᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒍ ᓯᓚᑉ ᐊᓯᔾᔨᐸᓪᓕᐊᓂᖓᑎᒍᑦ, ᓄᓇᓕᑎᒍᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑕᑯᓐᓇᖅᑕᔪᑎᒍᑦ.

ᖃᐅᔨᒪᒋᐊᕆᑦ ᐱᐅᓛᑦ ᐸᕐᓇᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᒪᓕᒐᒃᓴᐅᒍᓐᓃᓲᖑᖕᒪᑕ. ᑕᒪᐃᓐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᒃᓴᕗᑦ ᒪᓕᑦᑐᑦ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓᓄᑦ ᓯᓚᑉ, ᐃᓂᒃᓴᖃᕐᓂᖓᓄᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐃᓐᓄᒃᑕᐅᓯᒪᙱᓐᓂᖏᖕᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᖃᕐᓂᐅᔪᑦ ᐊᐅᓚᒍᓐᓇᙱᑕᕗᑦ.

Scroll to top