ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᐅᔪᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᕈᑏᑦ

ᐃᓕᑕᖅᓯᓂᖅ ᒪᓂᒪᑎᑦᑎᕙᒃᐳᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒋᔭᐅᔪᓂ ᐅᖃᖃᑎᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᕆᔭᐅᕙᒃᑐᓂᒃ ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᔪᓄᑦ, ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᒃᑎᐅᙱᑦᑐᓄᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓗ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓄᑦ.

ᓇᓗᓇᐃᕐᓗᒋᑦ ᐃᓄ−ᖃᓄᐃᖅᑑᕈᑎᓕᐊᕆᔭᐅᓯᒪᔪᖁᑎᑦᑎᓐᓂᒃ ᐊᑐᕆᐊᖅᐸᑦᑎᓪᓗᑕ ᐊᖏᔪᐊᓘᓕᖅᑎᑦᑐᒍ, ᐃᓕᑕᖅᓯᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖅᑖᖅᐸᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᖏᑦ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᔪᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓂᕐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᓚᐅᑲᖕᓇᓂᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᐱᔭᕆᐊᓕᖕᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᖅᑳᕋᓂ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᑦ, ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓂᕐᓗ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᖅᑐᓂᒃ ᐱᕙᒌᔭᐃᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᔨᒻᒪᕆᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᓱᐊᕐᓗᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᕐᓂ.

ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑏᑦ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖏᑦ

ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᖅ

ᐃᓕᑕᖅᓯᓂᕐᒥ ᑲᑎᒪᓪᓗᑎᑦ ᖃᓄᖅᑑᖃᑎᒌᑦᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᐅᓪᓚᕆᓲᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᕕᐅᓗᑎᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᑦᑎᐊᕐᓂᖅᓴᐅᓗᑎᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓗᑎᑦ! ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᒪᑎᑦᑎᓲᖑᕗᒍᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕈᑎᒃᓴᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᓄᑦ, ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑐᔾᔨᔨᓄᑦ ᓄᓇᓕᒻᒥᐅᓂᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᒍᒪᒐᔭᖅᑐᓂᑦ.

ᐃᓱᒪᒋᒋᐊᕐᓗᒍ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕆᓯᒪᔭᖏᑦᑕ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᖏᑦ, ᓄᓇᑐᐃᓐᓇᕐᒧᑦ ᐊᐅᓪᓚᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦ, ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᔪᓕᕆᓂᖅ (ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᖅᑎᑕᐅᓗᓂ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᔨ) ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓇᓕᐊᑐᐃᓐᓇᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦᑎᓐᓂ ᓱᖏᐅᑎᑎᒍᓐᓇᖅᑕᕗᑦ ᑭᙴᒪᒋᔭᓯ ᒪᓕᓪᓗᒋᑦ. ᖃᐅᔨᒃᑲᖅᑎᒍᑦ ᐅᖃᐅᓯᕆᒃᑲᓐᓂᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᑦᑎᕌᕋᔭᕐᒪᖔᖅ ᑐᑭᓯᒋᐊᖅᑎᒍᓐᓇᕋᔭᕋᑦᑎᒋᑦ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒻᒥ ᑭᙴᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓵᖑᓂᖏᑦ

ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᖃᑦᑕᕐᓂᕗᑦ ᑭᒃᑯᓕᒫᓂᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ−ᐊᐅᓚᑕᐅᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓃᑦ ᐊᑐᖅᑕᑦ ᐊᔾᔨᐅᙱᑦᑐᒥᒃ, ᐅᓄᖅᑐᓂᒃ−ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᕐᒥᒃ ᐃᑲᔪᕐᓗᒍ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᔪᑦ ᖃᐅᔨᓇᓱᒃᑎᓪᓗᒋᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᑎᓪᓗᒋᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕈᑎᒋᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖏᓐᓂᒃ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᐱᔾᔪᑕᐅᒃᐸᑕ, ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖃᑦᑕᖅᐳᒍᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᓯᓇᓱᒃᖢᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᔪᒃᓴᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᓐᓈᑦ ᑲᑎᒪᓯᓐᓈᖅᑐᓂᒃ ᑭᐅᔪᒪᓪᓗᒋᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒡᕕᖕᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᒋᐊᓕᑦ, ᐋᖅᑭᒃᓯᓗᑕ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᔪᒃᓴᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᔪᓂᒃ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᐸᒡᓗᒋᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᕐᓗᒋᓪᓗ ᐱᑕᖃᖅᐸᒌᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖏᑦ ᓈᒻᒪᒃᓯᓕᕈᑎᒃᓴᑦ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᒃᓴᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᖅᑳᕋᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᕙᑦᑐᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓯᒪᕗᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᔾᔪᑕᐅᔪᒪᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᕙᓪᓕᖅᓯᒪᓕᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓂᓂᒃ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂ ᐱᓕᕆᕝᕕᒋᔭᐅᔪᓂ. ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᑐᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔨᓂᒃ, ᓲᕐᓗᒃ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖕᓂ, ᐃᓕᑕᖅᓯᓂᒃᑯᑦ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᑎᑦᑎᕙᒃᑐᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᙱᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᓂᒃ.

ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᕐᓂᖅ ᐱᓕᕆᔨᒻᒪᕆᙳᖅᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓯᕈᓐᓇᕐᒪᖔᑦ

ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᕙᒃᑐᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓯᒪᕗᑦ ᐋᖅᑭᒃᓯᔾᔪᑕᐅᔪᒪᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐱᒋᐊᕈᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᕆᔭᒥᓂᒃ ᑎᑎᕋᕐᓗᑎᒃ ᐃᓯᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᕐᓂᒃ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᐅᕙᒃᑐᓄᑦ. ᐃᓕᑕᖅᓯᓂᖅ ᑲᔪᓯᑦᑎᐊᖅᓯᒪᔪᖅ ᓴᓇᓯᒪᓪᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᖅᑮᓯᒪᓪᓗᓂ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᑐᑎᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᓯᑯᓯᐅᖅᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐳᑭᖅᑕᓕᒃᑯᓐᓂᒃ.

ᑭᓱᓂᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᐱᑦ?

ᖃᐅᔨᒃᑲᓐᓂᕆᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᕈᑎᑦᑎᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᓐᓇᕐᒪᖔᑦᑕ ᐃᓕᔅᓯᖕᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᔅᓯᖕᓄᓪᓘᓐᓂᑦ, ᖃᐅᔨᒃᑲᕐᓗᑎᒍᑦ!

ᐃᓕᓐᓂᐊᒃᑲᓐᓂᕆᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦᑕ ᒥᒃᓵᓅᖓᔪᓂᑦ